dilluns, 1 de maig de 2017

Estrès / Tensió

Frases fetes:
 • Anar de bòlit.
 • Afegir tensió a un circuit sobrecarregat genera un curtcircuit.
 • L'estrès mata el cervell.
 • L'estrès és fruit de l'angoixa i la incertesa.
 • Un diamant és tan sols un tros de carbó que ha manejat l'estrès excepcionalment bé.
 • L'estrès és com el colesterol, hi ha un de bo i un altre dolent (Antoni Esteve, president de Lavinia).
 • L'estrès és un monstre que es retro-alimenta perquè l'estrès genera més estrès.
 • Sota pressió, les coses van a pitjor (llei termodinàmica de Mulica).


Humor. Si contínuament somies amb "2+1", segurament pateixes estrès.

Reflexions:
 • Un oncòleg de l’Hos­pi­tal Clínic de Bar­ce­lona afirma que l’estrès crònic emo­ci­o­nal pot ini­ciar el procés d’un càncer, i que exis­teix una vin­cu­lació estreta entre la infla­mació, el sis­tema nerviós i un tumor maligne. És evi­dent que aquesta mena d’estats emo­oci­o­nals poden afec­tar el sis­tema immu­ni­tari i, a par­tir d’aquí, les malal­ties tenen entrada lliure.
 • Tot allò que ens implica estar actius durant massa temps pot comportar estrès, encara que no sempre vagi acompanyat d'ansietat.
 • Qui no sap gestionar bé els seus problemes esdevé una víctima propiciatòria de l'#estrès, la depressió i altres tipus de trastorns psicològics i orgànics.
 • Hi ha un secret per no estressar-se i és practicar l'atenció plena, no pensar mai en el que has de fer després, la clau és prendre la decisió de ser feliç (Gaspar Hernández).
L'alfabet emocional SARD (Juan Hitzig):
 • Les conductes S (serenitat, silenci, sabor, sexe, somni, somriure) promouen la secreció de l'hormona positiva anomenada serotonina. Aquestes conductes generen actituds A: ànim, amor, afecte, amistat, apropament.
 • Les conductes R (ressentiment, ràbia, rancor, retret, resistència, repressió) faciliten la secreció de l'hormona de l'estrès anomenada coRtisol, coRRosiva per a les cèl·lules, que accelera l'envelliment. Aquestes conductes generen actituds D: depressió, desànim, desesperació, desolació.


Claus per afrontar l'estrès a la feina:
 1. Planificació de les tasques pendents.
 2. Organització dels recursos i del temps.
 3. Prioritzar les tasques.
 4. Delegar feines.
 5. Deixar clares les responsabilitats
 6. Ordenar el lloc de treball.