dissabte, 4 d’abril de 2015

Successió de Fibonacci

La successió de Fibonacci va ser descrita en el segle XIII per Leonardo de Pisa, matemàtic italià també conegut com a Fibonacci. Aquesta successió inicia amb 0 i 1, i a partir d'aquí cada element és la suma dels dos anteriors (i així de manera infinita):
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...