diumenge, 1 de setembre de 2019

Efecte Dunning-Kruger

És la relació entre estultícia i vani­tat. Les per­so­nes que jus­te­gen a nivell intel·lec­tual i cul­tu­ral ten­dei­xen cons­tant­ment a pen­sar que saben més del que real­ment saben i es con­si­de­ren més espa­vi­lats del que real­ment són. És un feno­men de supe­ri­o­ri­tat barata estu­diat pels psicòlegs nord-ame­ri­cans Jus­tin Kru­ger i David Dun­ning i es basa en dos prin­ci­pis bàsics: qui ho pateix és un incom­pe­tent que ten­deix a sobre­es­ti­mar les seves pròpies habi­li­tats i, en segon lloc, aquests matei­xos incom­pe­tents són incapaços de reconèixer les veri­ta­bles habi­li­tats en els altres.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies pel comentari.