14 d’abril de 2020

Efecte Dunning-Kruger

És un feno­men de supe­ri­o­ri­tat barata estu­diat pels psicòlegs nord-ame­ri­cans Jus­tin Kru­ger i David Dun­ning i es basa en dos prin­ci­pis bàsics: qui ho pateix és un incom­pe­tent que ten­deix a sobre­es­ti­mar les seves pròpies habi­li­tats i, en segon lloc, aquests matei­xos incom­pe­tents són incapaços de reconèixer les veri­ta­bles habi­li­tats en els altres.
És la relació entre estultícia i vani­tat d'aquelles persones incompetents que no només no poden reconèixer la seva pròpia incompetència, sinó que a més elles estan segures que són d'allò més competents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies pel comentari.