Figures retòriques

 • Antítesis (un contrast entre dues idees).
 • Apòstrofe (adreçar-se a algú que no hi és).
 • Comparació (les paraules clau d'una comparació és "com..." o "més que...").
 • Hipèrbole (exageració deliberada).
 • Ironia (quan es diu el contrari del que es pensa).
 • Lítote (figura contrària a la hipèrbole que consisteix en destacar una qualitat, traient-li importància a través d'una expressió negativa).
 • Metàfora (ve a ser una comparació, però sense el "com"):
  • Castells de foc verbals.
  • Closca buida.
  • Encantador de serps.
  • Retòrica buida o inflada.
  • Fum.
  • Pirotècnia verbal.
 • Metonímia (consisteix en la substitució d'un element per un altre que té relació):
  • El duc demanà la mà de la princesa al rei. 
  • Es va menjar el danone.
  • Anem a prendre una copa.
 • Perífrasis (és utilitzar diverses paraules per no dir-ne una).
 • Personificació (consisteix en atribuir qualitats humanes a un objecte inanimat o animal).
 • Pregunta retòrica (la pregunta la resposta de la qual tots saben o bé implícita).
 • Sinècdoque (consisteix a expressar la part d'un objecte pel tot o el tot per la part):
  • Amèrica per als Estats Units d'Amèrica
  • Anglaterra per a Regne Unit
 • Tautologia (consisteix en l'ús de diferents paraules per expressar un idèntic significat):
  • Entrar cap a dins.
  • El cadàver del difunt.
  • Un parell de bessons.
  • Ho vaig veure amb els meus propis ulls.
  • Estava envoltat per tot arreu.