Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Aprendre anglès. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Aprendre anglès. Mostrar tots els missatges

15 de gener de 2021

Anglès 015

01. Gramàtica

HOW OLD...?

Quants anys tens? / HOW OLD ARE YOU?
Quants anys té ella? / HOW OLD IS SHE?

Al voltant de - Aproximadament / ABOUT /abbbáuttt/ i AROUND /aráunddd/

Té al voltant de 80 anys / HE'S ABOUT 80 YEARS OLD - HE'S AROUND 80 YEARS OLD

mare / MOTHER /máadzee/
pare / FATHER /fáaadzee/
germana / SISTER /síssstee/
germà / BROTHER /bráadze/
cosí / COUSIN /káasinnn/
nebot / NEPHEW /néfffiu/

El present simple amb WE i THEY:

Afirmatiu: 
nosaltres tenim... / WE HAVE...
ells tenen... / THEY HAVE...

Negatiu: 
nosaltres no tenim... / WE DON'T HAVE
ells no tenen... / THEY DON'T HAVE

Interrogatiu:
nosaltres tenim...? / DO WE HAVE...?
ells tenen...? / DO THEY HAVE...?

llum / LIGHT /láittt/
encenedor / LIGTHER /láitttee/
cendre / ASHTRAY /áshtttréi/
quadern / NOTEBOOK /nóutttbuk/
clau / KEY /kíi/
mòbil / MOBILE /móubáil/
càmera digital / DIGITAL CAMERA /dddíchittteelkámmmree/
carta / LETTER /létttee/

HE DOESN'T HAVE /dáasenttt/

Afirmatiu:
ell té... / HE HAS
ella té ... / SHE HAS
allò té... / IT HAS

Negatiu:
ell no té... / HE DOESN'T HAVE
ella no té... / SHE DOESN'T HAVE
allò no té... / IT DOESN'T HAVE

Interrogatiu:
ell té...? / DOES HE HAVE...?
ella té...? / DOES SHE HAVE...?
allò té...? / DOES IT HAVE...?

02. Pronunciació
HAS  /hhhás/ (NO jásss)

jo tinc / I HAVE
tu tens / YOU HAVE
ell té / HE HAS
ella té / SHE HAS
allò té / IT HAS
nosaltres tenim / WE HAVE
vosaltres teniu / YOU HAVE
ells tenen / THEY HAVE

03. Vocabulari - Estat malalt
febre (UK) / A TEMPERATURE /a témprachaa/
febrer (USA) / A FEVER /a fíivvvaa/
un refredat / A COLD /a cóulddd/
la grip / THE FLU /dza flúu/
tos / A COUGH /a cófff/
mocs / A RUNNY NOSE /a ráanii nóus/
mal de cap / A HEADACHE /a hhhédeik/
dolors i molèsties / ACHES AND PAINS /éiksss and péins/ 

04. Expressions bàsiques
Estic malalt / I'M SICK /áimmm sssíkkk/
Estic malalt (més formal) / I'M ILL /áimmm íl/
No em trobo bé / I'M NOT FEELING WELL /áimmm nottt fílin(g) uél/

05. Error comú
Les respostes curtes
YES, HE DOES - NO, HE DOESN'T (incorrecte: yes-no)

DOES HE HAVE A CAR? YES, HE DOES - NO, HE DOESN'T
DOES SHE HAVE A ROOM? YES, SHE DOES - NO SHE DOESN'T
DOES IT HAVE A NAME? YES, IT DOES - NO, IT DOESN'T

06. Números - Números 1-1.000.000
101 ONE HUNDRED AND ONE
110 ONE HUNDRE AND TEN
1,001 ONE THOUSAND AND ONE
1,010 ONE THOUSAND AND TEN

14 de gener de 2021

Anglès 014

01. Gramàtica

Tenir / TO HAVE /hhhavvv/

Present simple en afirmatiu
jo tinc / I HAVE
tu tens / YOU HAVE
ell té / HE HAS
ella té / SHE HAS
allò té / IT HAS
nosaltres tenim / WE HAVE
vosaltres teniu / YOU HAVE
ells tenen / THEY HAVE

Present simple en negatiu
jo no tinc / I DON'T HAVE
tu tens / YOU DON'T HAVE
ell té / HE DOESN'T HAS
ella té / SHE DOESN'T HAS
allò té / IT DOESN'T HAS
nosaltres tenim / WE DON'T HAVE
vosaltres teniu / YOU DON'T HAVE
ells tenen / THEY DON'T HAVE

Respostes curtes en el present simple
DO YOU HAVE A CAR? - YES, I DO
DO YOU HAVE A CAR? - NO, I DON'T
DO I HAVE A CAR? - YES YOU DO
DO I HAVE A CAR? - NO, YO DON'T

Preguntes en present simple
tinc...? / DO I HAVE...?
tens...? / DO YOU HAVE...?
té ell...? / DOES HE HAVE...?
té ella...? / DOES SHE HAVE...?
té allò...? / DOES IT HAVE...?
tenim...? / DO WE HAVE...?
teniu...? / DO YOU HAVE...?
tenen...? / DO THEY HAVE...?

02. Pronunciació
DON'T  /dddóunttt/ (NO don)

03. Vocabulari - Animals
vaca / COW /káu/
ós / BEAR /béee/
porc / PIG /piggg/
ovella / SHEEP /shhhíip/
mona / MONKEY /máankii/
ocell / BIRD /béeddd/
cavall / HORSE /hhhóosss/
lleó / LION /láiennn/ 

04. Expressions bàsiques
Perdona, perdoni (penedit) / SORRY /sórii/
Perdona, perdoni (que repeteixi el que ha dit) / PARDON ME /páaadddennn míi/
Perdona, perdoni (per interrompre) / EXCUSE ME /ekskíus míi/

05. Error comú
DO YOU HAVE A...? (incorrecte: Have you a...?)

06. Números - Els anys
En anglès la paraula "mil" és THOUSAND
Els millars es separen amb una coma:
5,000 - FIVE THOUSAND
5,500 - FIVE THOUSAND, FIVE HUNDRED
Recordem no dir "thousands" ni tampoc usar "and"

13 de gener de 2021

Anglès 013

01. Gramàtica

Mesos de l'any / MONTHS OF THE YEAR:
gener / JANUARY /llániuri/
febrer / FEBRUARY /fébiurii/
març / MARCH /máaach/
abril / APRIL /éipril/
maig / MAY /méi/
juny / JUNE /llúunnn/
juliol / JULY /lluulái/
agost / AUGUST /óogaasttt/
setembre / SEPTEMBER /septémmmbaa/
octubre / OCTOBER /októubaa/
novembre / NOVEMBER /novvvémmmbaa/
desembre /DECEMBER /disémmmbaa/

Les dates i les preposicions ON i IN

Quan / WHEN /uénnn/
Utilitzem ON quan parlem de dates concretes o de dies de la setmana:
- El dia d'Any Nou és l'1 de gener / NEW YEAR'S DAY IS ON THE 1st OF JANUARY
- El meu aniversari és el 23 de maig / MY BIRTHDAY IS ON THE 23rd OF MAY
- El seu aniversari  (d'ell) és el dijous / HIS BIRTHDAY IS ON THURSDAY
Utilitzem IN quan fem referència a un mes, una estació o un any:
- Quan és el teu aniversari? / WHEN IS YOUR BIRTHDAY?
- És al setembre / IT'S IN SEPTEMBER
- Quan són els Jocs Olímpics? / WHEN IS THE OLYMPICS?
- Són el 2016 / IT'S IN 2016
- Quan és el seu aniversari (d'ella)? / WHEN IS HER BIRTHDAY?
- És a l'hivern / IT'S IN WINTER

Quan ens referim a una data en anglès, hem de recórrer als números ordinals:
2 de gener / THE SECOND OF JANUARY

Imperatiu
La composició de l'imperatiu en anglès, simplement és agafar l'infinitiu sense el TO
Mira! / LOOK!
Obre la porta, si us plau / OPEN THE DOOR, PLEASE

Alguns verbs:
aixecar-se / TO GET UP
asseure's / TO SIT DOWN
obrir / TO OPEN
fer / TO DO
tancar / TO CLOSE

Dos adverbis:
a poc a poc o lentament / SLOWLY
ràpid o ràpidament / QUICKLY

Digues que m'aixequi / TELL ME TO GET UP
Aixeca't, si us plau / GET UP, PLEASE
Què faig? / WHAT AM I DOING?
T'estàs aixecant / YOU'RE GETTING UP
Ara, digues que m'assegui / NOW, TELL ME TO SIT DOWN

02. Pronunciació
FEBRUARY  /fébiurii o fébiuerii/ (NO februári)

03. Vocabulari - Dies de festa
Dia de Nadal / CHRISTMAS DAY /crísssmaassdéi/
Dia de Cap d'Any / NEW YEAR'S EVE /niú yías iivvv/
Dia d'Acció de Gràcies / THANKSGIVING /zénksss guivvvin(g)/
Nit de Bruixes / HALLOWEEN /hhhalouíinnn/
Setmana Santa / EASTER /íisssta/
Dia del Treball / LABOR /LABOUR DAY /léibaa déi/
Vacances als EU / VACATION /vvveikéisheennn/
Vacances, dia festiu als RU / HOLIDAY /hhhólidei/ 

04. Expressions bàsiques
Per aquí / THIS WAY /dzísssuei/
Per allà / THAT WAY /dzátuei/
En quina direcció està...? / WHICH WAY IS...? /uích_uei_is/

05. Error comú
IN MAY (incorrecte: on May)
Recordem que la preposició IN precedeix els mesos de l'any

06. Números - Els anys
En anglès hi ha diverses formes de referir-se als anys:

- Si parlem dels anys anteriors a l'any 2000, els nombrem agrupant les xifres de dos en dos:
1999 / NINETEEN NINETY-NINE

- Si parlem dels anys compresos entre 2001 i 2009, com en català:
2001 / TWO THOUSAND AND ONE
2002 / TWO THOUSAND AND TWO

- Si parlem de l'any 2010 endavant, s'usen les dues formes:
2010 / TWO THOUSAND AND TEN
2010 / TWENTY TEN
2011 / TWO THOUSAND AND ELEVEN
2011 / TWENTY ELEVEN

12 de gener de 2021

Anglès 012

01. Gramàtica

SOME (alguna cosa de, alguns/nes)
S'utilitza davant dels substantius tant comptables com incomptables:
- incomptable: SOME WATER
- comptable: SOME BOTTLES OF WATER

També pot funcionar a mitges quan ja queda clar de què parlem:
on és la cervesa? / WHERE'S THE BEER?
una mica en el got i una mica en la botella / SOME IS IN THE GLASS AND SOME IS IN THE BOTTLE
on són els llibres? / WHERE ARE THE BOOKS?
Alguns són a la taula i alguns son al terra / SOME ARE ON THE TABLE AND SOME ARE ON THE FLOOR

cigarrets / CIGARETTES /sigarétsss/
puros / CIGARS /sigáaas/
paquet / PACKET /pákett/
caixa / BOX /boks/

HOW MANY...? (Quants, quantes...?)
quants plàtans hi ha a la cadira? / HOW MANY BANANAS ARE THERE ON THE CHAIR
hi ha un plàtan / THERE IS ONE BANANA
hi ha set plàtans / THERE ARE SEVEN BANANAS

Pronoms possessius en sigular
meu / MINE /máinnn/
teu / YOURS /ióos/
seu (d'ell) / HIS /hhhís/
seu (d'ella) / HERS /hhhées/

aquest llibre és meu / THAT BOOK IS MINE

Pronoms possessius en plural
nostre / OURS /áaas o aúees/
vostre / YOURS /ióos/
seu (d'ells) / THEIRS /dzéees/

02. Pronunciació
amic / FRIEND  /frenddd/ (NO friend)

03. Vocabulari - Electrodomèstics
nevera / FRIDGE /frích/
torradora / TOASTER /tóustee/
cuina / COOKER /kúkee/
forn / OVEN /áavvvennn/
microones / MICROWAVE /máikrou_uéivvv/
assecador / HAIRDRYER /hée_dráiee/
reproductor DVD PLAYER /diivvviidíi_pléiee/
radiador / RADIATOR / reidiéitee/

04. Expressions bàsiques
Felicitats, enhorabona! / CONGRATULATIONS /congrachuléisheeens/
Bona! / NICE ONE! /náisss uáannn/
Ben fet! / WELL DONE! /uél dáannn/

05. Error comú
THIS IS MINE (incorrecte: This is the mine)

06. Números
Quant diner hi ha en el teu compte bancari? / HOW MUCH MONEY IS THERE IN YOUR BANK ACCOUNT?
Quant diner hi ha en el compte número 587? / HOW MUCH MONEY IS THERE IN ACCOUNT NUMBER FIVE HUNDRED AND EIGHTY-SEVEN?

11 de gener de 2021

Anglès 011

01. Gramàtica

Els adjectius possessiu OUR (els nostres), YOUR (el teu, els vostres) i THEIR (el seu, els seus, d'ells)
raïm / GRAPE /gréippp/
plàtan / BANANA /bbbannnáaana/
carpeta / FOLDER /fóldddee/
clip / PAPERCLIP /péipeeclippp/
ganivet / KNIFE /náifff/
bol / BOWL /bbboul/

THERE IS
Afirmatiu: Hi ha / THERE IS - THERE'S /dzéees/
Negatiu: No hi ha / THERE IS NOT - THERE'S NOT /dzéees nóottt/ o THERE ISN'T /dzéee_ísenttt/
Interrogatiu: Hi ha...? / IS THERE...? /ísdzeee/

Hi ha un bol damunt la taula / THERE'S A BOWL ON THE TABLE
No hi ha una poma en el bol / THERE ISN'T AN APPLE IN THE BOWL
Hi ha un clip en la carpeta? / IS THERE A PAPERCLIP IN THE FOLDER?

THERE ARE
Afirmatiu: Hi han / THERE ARE SOME + substantiu en plural
Negatiu: No hi han / THERE AREN'T ANY + substantiu en plural
Interrogatiu: Hi han...? / ARE THERE ANY + substantiu en plural

No hi ha taronges / THERE AREN'T ANY ORANGES
Hi ha taronges? / ARE THERE ANY ORANGES?

THERE IS + substantius incomptables
Afirmatiu: Hi ha / THERE IS SOME + substantiu incomptable
Negatiu: No hi ha / THERE ISN'T ANY + substantiu incomptable
Interrogatiu: Hi han...? / IS THERE ANY + substantiu incomptable

Hi ha aigua a l'ampolla / THERE'S SOME WATER IN THE BOTTLE
No hi aigua  a l'ampolla / THERE ISN'T ANY WATER IN THE BOTTLE
Hi ha aigua a l'ampolla? / IS THERE ANY WATER IN THE BOTTLE?

02. Pronunciació
SOME  /sáammm/ (NO sóm)
Hi ha alguns... / THERE ARE SOME...

03. Vocabulari - Coses incomptables
aigua / WATER /uóottta/
tinta / INK /ínk/
paper / PAPER /péipa/
vi / WINE /uainnn/
gel / ICE /aísss/
diners / MONEY /máanii/
cervesa / BEER /bía/
líquid / LIQUID /líquiddd/

04. Expressions bàsiques
Un parell o parella (de) / A COUPLE (OF) /akáapppolovvv/
Una mica (de) / A BIT (OF) /abítttovvv/

Hi ha una mica d'alguna cosa / THERE'S A BIT OF SOMETHING
Hi ha un parell d'alguna cosa / THERE'S A COUPLE OF SOMETHING
Hi ha una mica / THERE'S A BIT
Hi ha un parell / THERE'S A COUPLE

05. Error comú
Lluny de / FAR FROM (no far of) /fáaa_frommm/

06. Números i dies de la setmana
el dia 3 / ON THE 3rd
dilluns, dia 6 / MONDAY, THE 6th
dimarts, dia 27 / TUESDAY, THE 27th


10 de gener de 2021

Anglès 010

01. Gramàtica

FAMOUS FOR ITS
Famós per / FAMOUS FOR /féimmmaasss/
el seu (d'allò) / ITS

París és famosa pel seu art / PARIS IS FAMOUS FOR ITS ART
Les seves vendes són impressionants (d'una empresa) / ITS SALES ARE IMPRESSIVE
El gos i el seu os / THE DOG ANG ITS BONE

vi / WINE /uáinnn/
sabates / SHOES /shhhúus/
toros / BULLS /bbbúuls/
aqüeducte / AQUEDUCT / ákuidaakttt/
muralles / WALLS /uóols/
universitat / UNIVERSITY / iunivéesittti/
catedral / CATHEDRAL /kazíidrol/
ganivets / KNIVES /náivvvs/
xeres (vi) / SHERRY /shhhéri/
acudits / JOKES /llóuks/

Genitiu saxó: per indicar una possessió.
Aquest llibre és de Pepe / This is Pepe's book
El bolígraf de Claudia està damunt la taula / CLAUDIA'S PEN IS ON THE TABLE
El gos de John / JOHN'S DOG

Genitiu saxó en afirmatiu singular
JANE'S PLATE IS ON THE TABLE 
Genitiu saxó en negatiu singular
JANE'S PLATE ISN'T ON THE TABLE 

Genitiu saxó en afirmatiu plural
JOHN'S PAPERS ARE ON THE FLOOR
Genitiu saxó en negatiu plural
JOHN'S PAPERS AREN'T ON THE FLOOR

Aquesta és l'habitació de Maria i aquella és la de l'Anna / THIS IS MARIA'S ROOM AND THAT'S ANA'S
Aquests són els guants de Mercè i aquests són els de Júlia / THOSE ARE MERCE'S GLOVES AN THESE ARE JULIA'S

L'adjectiu possessiu HIS (d'ell)
El meu llibre és al costat del seu llibre (d'ell) / MY BOOK IS NEXT TO HIS BOOK
El teu bolígraf és al costat del seu bolígraf (d'ella) / YOUR PEN IS NEXT TO HER PEN

02. Pronunciació
CARLO'S  /káaalosssis/ (NO kárlosss)

03. Vocabulari - Parts d'una casa
Dormitori / BEDROOM /bbbédrummm/
Saló / LIVING ROOM /livvvin(g)_rúummm/
Menjador / DINING ROOM /dáinning(g)_rúummm/
Bany / BATHROOM /bbbáaazrúummm/
Jardí / GARDEN /gáaadennn/
Cuina / KITCHEN /kíchennn/
Garatge / GARAGE /gárich/
Terrassa / TERRACE /térisss/

04. Expressions bàsiques
Té, tot teu! / HERE YOU ARE! /hhhíia iú áaa/
Té, tot teu! / HERE YOU GO! /hhhíia iú góu/

05. Error comú
Correcte: NEAR /níia/
Incorrecte: near of

06. Dies de la setmana
dilluns / MONDAY /máandddei/ 
dimarts / TUESDAY /tiúsdddei/
dimecres / WEDNESDAY /uesndddei/ 
dijous / THURSDAY /zéesdddei/
divendres / FRIDAY /fráidddei/ 
dissabte / SATURDAY /sáteedddei/ 
diumenge / SUNDAY /sáandddei/ 
abans de / BEFORE /bbbifóo/
entre / BETWEEN /bbbitttuiinnn/
després de /AFTER /áaaffftee/


9 de gener de 2021

Anglès 009

01. Gramàtica

GO & COME + Present continu
anar / TO GO 
anant / GOING
venir / TO COME
venint / COMING /càamin(g)/

de tornada / BACK
tornar cap allà / TO GO BACK
tornar cap aquí / TO COME BACK

Vaig a Madrid demà / I'M GOING TO MADRID TOMORROW
Torno a Barcelona al dia següent / I'M COMING BACK TO BARCELONA THE NEXT DAY
Després, torno a Madrid la propera setmana /THEN, I'M GOING BACK TO MADRID NEXT WEEK
Per últim, torno a Barcelona al dia següent / FINALLY, I'M COMING BACK TO BARCELONA THE NEXT DAY

L'adjectiu possessiu "el meu o la meva" MY /mai/
THIS IS MY BOOK
THIS IS MY APPLE
THIS IS MY DOG

L'adjectiu possessiu "el teu o la teva" YOUR /ióo/
És aquest el teu llibre / THIS IS YOUR BOOK
Aquest no és el seu telèfon (de vostè) / THIS ISN'T YOUR PHONE
És aquest el seu periòdic (de vostès)? / IS THIS YOUR NEWSPAPER?
Son aquestes les vostres pomes? / ARE THESE YOUR APPLES?

WHO / WHAT ... + AT / TO / ABOUT?
mirar a alguna cosa o algú / TO LOOK AT SOMETHING OR SOMEONE
senyalar alguna cosa o algú / TO POINT AT SOMETHING OR SOMEONE
parlar amb algú / TO TALK TO SOMEONE
parlar d'alguna cosa / TO TALK ABOUT SOMETHING
de què estàs parlant? WHAT ARE YOU TALKING ABOUT?

02. Pronunciació
Preguntant o demanant  / ASKING  /àaassskin(g) / (NO aksing)
Ella està preguntant sobre mi / SHE'S ASKING ABOU ME 

03. Vocabulari - El temps
Fa sol / IT'S SUNNY /itsssàannnii/
És núvol / IT'S CLOUDY /itsssklàudddii/
Fa vent / IT'S WINDY /itsssuíndii/
Fa bon temps / IT'S NICE /itsssnàisss/
fa fred / IT'S COLD /itssskólddd/
Fa calor / IT'S HOT /itssshhhóttt/
Està plovent / IT'S RAINING /itsssréining(g)/
Està nevant / IT'S SNOWING /itsssnóuin(g)/

04. Expressions bàsiques
Marxo! / I'M OFF! /aimmmófff/
Me'n vaig! / I'M OUT OF HERE! /aimmmáutttovvvhhhiee/
Foto el camp! / I'M GONNA SCOOT /áimmm_guéennnassskúuttt/

05. Error comú
Correcte: I'M LISTENING TO HIM 
Incorrecte: I'm listening him

escoltar alguna cosa a algú / LISTENING TO MUSIC, LISTENING TO THE RADIO, LISTENING TO HER, LISTENING TO HIM, etc.
Ens estàs escoltant? / ARE YOU LISTENING TO US?

06. Números ordinals
21è / TWENTY-FIRST /tuénti féesssttt/ 
22è / TWNTY-SEGOND /tuénti sékonddd/
23è / TWENTY-THIRD /tuénti aéeddd/
24è / TWENTY- FOURTH /tuénti fóoz/
25è / TWENTY-FIFTH /tuénti fifffz/
26è / TWENTY-SIXTH /tuénti siksssz/
27è / TWENTY-SEVENTH /tuénti sévvvenz/
28è / TWENTY-EIGHTH /tuénti éitz/
29è / TWUENTY-NINTH /tuénti náinnnz/
30è / THIRTETH /zéetiiez/
31è / THIRTY-FIRST /zéetii féesssttt/

8 de gener de 2021

Anglès 008

01. Gramàtica

Pronoms complement i preposicions:
I - me
you - you
he / she /it - him / her / it
we - us
you - you
they - them

Per exemple, I'M NEXT TO YOU (soc al teu costat), el pronom YOU funciona com a pronom complement i segueix a la preposició NEX TO

Present continu I
És el temps que s'usa per descriure accions que es fan en aquell mateix moment. L'estructura és fàcil: verb TO BE + ING
- Afirmatiu: I AM SITTING
- Negatiu: I AM NOT SITTING
- Interrogatiu: ARE YOU SITTING?

Verb TO GIVE (donar)
T'estic donant una forquilla / I'M GIVING YOU A FORK
Li estic donant (a ella) una cullera / I'M GIVING HER A SPOON
No li estic donant (a ell) un plat / I'M NOT GIVING HIM A PLATE
No els estic donant una poma / I'M NOT GIVING THEM AN APPLE
Ella m'està donant un plat / SHE'S GIVING ME A PLATE
Ell no ens està donant una forquilla / HE'S NOT GIVING US A FORK
No els estem donant una cullera / WE'RE NOT GIVING THEM A SPOON
Ells no li estan donant un bolígraf (a ell) / THEY'RE NOT GIVING HIM A PEN

GOING TO... & GOING FROM... TO...
Quan volem preguntar "A on vas? preguntem WHERE ARE YOU GOING?
Quan anem "cap a" un determinant lloc fem servir TO
Si anem "de de" un lloc  "cap a" un altre: FROM i TO

A on va l'avió A? / WHERE IS PLANE A GOING?
Va cap a Montreal / IT'S GOING TO MONTREAL
Va des de Vancouver cap a Montreal / IT'S GOING FRO VANCOUVER TO MONTREAL

02. Pronunciació
És per a...  / IT'S FOR...  /ítttsfa/ (NO isfor)
És per a tu / IT'S FOR YOU 

03. Vocabulari - Accions quotidianes
Parlant (un idioma) / SPEAKING /ssspíkin(g)/
Parlant amb / TALKING TO /tóokin(g)_tuu/
Parlant de / TALKING ABOUT /tóokin(g)ábauttt/
Parlant per telèfon / TALKING ON THE PHONE /tóokin(g)_onnn_dze_fóunnn/
De peu / STANDING /ssstándin(g)/
Portant (objectes) / CARRYING /kári-in(g)/
Apuntant a / POINTING AT /póintin(g)attt/
Mirant / LOOKING AT /lúkin(g)attt/

04. Expressions bàsiques
Gràcies / THANKS /zànks/
Li agraeixo / APPRECIATE IT /apríishiiéitttittt/
De res / YOU'RE WELCOME /ioo_uélkammm/

05. Error comú
Quan parlem de "mirar alguna cosa" o de "mirar algú"  mai direm "to look to something or someone". Cal utilitzar la preposició AT: TO LOOK AT SOMETHING OR SOMEONE
Correcte: LOOKING AT 
Incorrecte: looking to

En afirmatiu: estic mirant a John / I'M LOOKING AT JOHN
En negatiu: John no m'està mirant a mi / JOHN ISN'T LOOKING AT ME
En interrogatiu: estàs mirant a John? / ARE YOU LOOKING AT JOHN?

Mirar esto / TO LOOK AT THIS

06. Números ordinals
onzè / ELEVENTH /ilévvvenzzz/ 
dotzè / TWELFTH /tuélfzzz/
tretzè / THIRTEENTH /zeetíinzzz/
catorzè / FOURTEENTH /footíinzzz/
quinzè / FIFTEENTH /fiftíinzzz/
setzè / SIXTEENTH /síkstíinzzz/
dissetè / SEVENTEENTH /sevvventíinzzz/
divuitè / EIGHTEENTH /éitttíinzzz/
dinovè / NINTEENTH /naintttíinzzz/
vintè / TWENTIETH /tuéntttiezzz/

7 de gener de 2021

Anglès 007

01. Gramàtica

Aquest, aquesta / THIS /dzisss/   
Aquell, aquella / THAT /dzáttt/  
Aquests, aquestes / THESE /dzíiis/
Aquells, aquelles /THOSE /dzóus/

Plat / PLATE /pppléittt/
Cullera / SPOON /ssspúuunnn/
Forquilla / FORK /fóok/
Gos / DOG /dóggg/
Gat / CAT /kàttt/

Aquests / aquestes són...? / ARE THESE...?
Aquells / aquelles són...? ARE THOSE...?
Sí, ho són / YES, THEY ARE

ARE THEY...? i respostes curtes
Aquests són llibres? No, no ho són. / ARE THESE BOOKS? NO, THEY'RE NOT
Són bolígrafs? Sí, ho són. / ARE THEY PENS? YES, THEY ARE

ARE THOSE...? i respostes curtes
Aquells són llibres? No, no ho són. / ARE THOSE BOOKS? NO, THEY'RE NOT
Són bolígrafs? Sí, ho són. / ARE THEY PENS? YES, THEY ARE

Què són ells? / WHAT ARE THEY?
ARE THESE WATCHES? NO, THEY'RE NOT
ARE THEY CLOCKS? NO, THEY'RE NOT
ARE THEY PEOPLE? NO, THEY'RE NOT
WHAT ARE THEY? THEY'RE CARS

02. Pronunciació
Nosaltres som o estem / WE'RE  /uíia/ (NO uér)
Nosaltres som o estem / WE ARE /uíi_aaa/

03. Vocabulari - Professions
Professor-a / TEACHER /tíiicha/
Metge / DOCTOR /dócta/
Policia / POLICEMAN /ppplíisssmannn/
Bomber / FIREMAN /fàiamannn/
Cambrer / WAITER /uéittta/
Cuiner-a / COOK /cúkkk/
Actor / ACTOR /àkta/
Arquitecte / ARCHITECT /àaakitekttt/

04. Expressions bàsiques
Genial! (GB)/ GREAT! /gréittt/
Genial! (EU) / AWESOME! /óosaammm/
Genial! / EXCELLENT! /ékssselenttt/

05. Error comú
En anglès PEOPLE funciona com plural
Correcte: PEOPLE ARE / AREN'T
Incorrecte: people is / isn't

06. Números ordinals
Primer / FIRST /féesttt/ 
Segon / SECOND /séconddd/
Tercer / THIRD /zéeddd/
quart / FOURTH /fóoz/
cinquè / FIFTH /fífffz/
sisè / SIXT /síkkkz/
setè / SEVENTH /sévvvenz/
vuitè / EIGHTH /éitttz/
novè / NINTH /nàinz/
desè / TENTH /ttténz/


6 de gener de 2021

Anglès 006

01. Gramàtica

L'article indeterminat AN precedeix les paraules que comencen per vocal mentre que A s'anteposa a paraules que comencen per consonant.

Una taronja / AN ORANGE /annórinch/
Una poma /AN APPLE /annnàpppol/
Un elefant /AN ELEPHANT /annnélefanttt/
Un ou / AN EGG /annnéggg/
Un sobre / AN ENVELOPE /annénvvveloup/
Una butaca / AN ARMCHAIR /annnàaammmcheee/

Damunt de / ON /onnn/
Sota de / UNDER /àandee/
Al costat de /NEXT TO /nékssstuu/

El sobre és damunt de l'escriptori / THE ENVELOPE IS ON THE DESK
El sobre és sota de l'escriptori / THE ENVELOPE IS UNDER THE DESK
El sobre és al costat de l'escriptori / THE ENVELOPE IS NEXT TO THE DESK

THE ONE & THE ONES
Quan ens referim a un objecte per segon cop, tendim a ometre el substantiu.
El bolígraf vermell és damunt la taula i el bau és damunt la cadira /THE RED PEN IS ON THE TABLE AND THE ONE IS ON THE CHAIR

L'interrogatiu WHICH
Quin sobre és al terra, el verd o el taronja? / WHICH ENVELOPE IS ON THE FLOOR, THE GREEN ONE OR THE ORANGE ONE?
Quins sobres son al terra, els verds o els taronges? WHICH ENVELOPES ARE ON THE FLOOR, THE GREEN ONES OR THE ORANGE ONES?
Quin és al terra, el verd o el taronja? WHICH ONE IS ON THE FLOOR, THE GREEN ONE OR THE ORANGE ONE?
Quins són al terra, els verds o els taronges? WHICH ONES ARE ON THE FLOOR, THE GREEN ONES OR THE ORANGE ONES?

02. Pronunciació
Què és? / WHAT IS IT?  /uotísittt/ (NO guat iis ít)

03. Vocabulari - Establiments de la ciutat
Alt / TALL /tttól/
Baix / SHORT /shhhóottt/
Bonica / BEATIFUL /biútiful/
Lleig / UGLY /àagli/
Ric / RICH /rich/
Pobre / POOR /póoo/
Guapo (home) / HANDSOME /hhhànsomm/
Prim / SLIM /ssslimmm/

Comprar / TO BUY
Ell o ella compra / HE or SHE BUYS
Anar / TO GO
Ell o ella VA / HE or SHE GOES
anar a / TO GO TO

04. Expressions bàsiques
I quart / QUARTER PAST /kuóotaa_paaasssttt/
Menys quart / QUARTER TO /kuóotaa_túu/
I mitja / HALF PAST /hhhàaafff_pàaasssttt/

05. Error comú
En anglès, quan alguna cosa es troba "sobre" una superfície horitzontal, es diu que està ON
Damunt la taula / ON THE TABLE
Damunt el terra / ON THE FLOOR
Damunt l'escriptori / ON T'EH DESK

Quin dels llums és gran, el que és damunt la taula o el que és damunt el terra? WHICH LAMP IS BIG, THE ONE ON THE TABLE OR THE ONE ON THE FLOOR?
La que és a la taula és gran / THE ONE ON THE TABLE IS BIG

06. Números
100 / ONE HUNDRED 
200 / TWO HUNDRED
300 / TREE HUNDRED
400 / FOUR HUNDRED
500 / FIVE HUNDRED
600 / SIX HUNDRED
700 / SEVEN HUNDRED
800 / EIGHT HUNDRED
900 / NINE HUNDRED

5 de gener de 2021

Anglès 005

01. Gramàtica

I'M & YOU'RE en negatiu: I'M NOT & YOU'RE NOT o YOU AREN'T

La paraula EITHER quan va precedida per la partícula negativa NOT significa "tampoc":
Jo tampoc soc feliç / I'M NOT HAPPY EITHER
Tu tampoc ets feliç / YOU'RE NOT HAPPY EITHER
Ella tampoc és feliç / SHE ISN'T HAPPY EITHER

De o procedent de / FROM /frommm/
D'on ets tu? WHERE ARE YOU FROM?

Preguntes amb:
Fàcil / EASY /íisi/
Difícil / DIFFICULT /díficulttt/
Idioma / LANGUAGE /làngüich/
Assignatura / SUBJECT /sàabllekt/
Is English an easy or a difficult language?
Is Mathematics an easy or a difficult subject?

YOU'RE en afirmatiu
Tu ets John / YOU'RE JOHN
YOU'RE en interrogatiu
Tu ets John? / ARE YOU JOHN?

02. Pronunciació
Tu / YOU  /iú/ (no yu)
Tu ets / YOU'RE /ióo/

03. Vocabulari - Establiments de la ciutat
Banc / BANK /bankkk/
Supermercat / SUPERMARKET /súupamàaakittt/
Forn de pa / BAKERY o BAKER'S /béikari o béikas/
Gasolinera (UK) / PETROL STATION /pétrul ssstéishonnn/
Gasolinera (US) / GAS STATION /gassstéishonnn/
Restaurant / RESTAURANT /réstronttt/
Estació de tren / TRAIN STATION /tréinnn ssstéishonnn/
Aeroport / AIRPORT /éeepoottt/

Comprar / TO BUY
Ell o ella compra / HE or SHE BUYS
Anar / TO GO
Ell o ella VA / HE or SHE GOES
anar a / TO GO TO

04. Expressions bàsiques
No et preocupis / DON'T WORRY /dount_uàarii/
No hi ha problema / NO PROBLEM /nou_próblemmm/
Està bé / THAT'S FINE /dzattts_fainnn/ IT'S FINE /ittts_fainnn/

05. Error comú
EITHER /àidza o íidza/ vs NEITHER
Jo tampoc soc anglès / I'M NOT ENGLISH EITHER (no I'm not English neither)

06. Els colors
Blanc / WHITE /uàittt/
Negre / BLACK /blakkk/
Vermell / RED /reddd/
Blau / BLUE /blú/
Groc / YELLOW /iélou/
Verd / GREEN /griiinnn/
Rosa / PINK /pinkkk/
Marró / BROWN /bràunnn/
Taronja / ORANGE /órinch/
Gris / GREY /gréi/

4 de gener de 2021

Anglès 004

01. L'ús de "THIS" en les presentacions
Aquest és Phillip / THIS IS PHILLIP /dzísssis/

Mr. Pérez, THIS is Mr. Smith 
Mr. Smith, THIS is Mr. Pérez

02. Gramàtica

Adjectius: nacionalitats
Anglès-a / ENGLISH /inglish/
Estatunidenc- a / AMERICAN /amérikannn/
Espanyol-a / SPANISH /ssspànish/
Francès-a / FRENCH /frénch/
Aleman-ya / GERMAN /chéemannn/
Italià-na / ITALIAN /itàliannn/
Japonès-a / JAPANESE /chapppaníis/
Xinès- a / CHINESE /chainíis/
Rus-sa / RUSSIAN /ràashannn/

De quina nacionalitat és en Pepet / WHAT NATIONALITY IS 'WHAT'S-HIS-NAME'?

Jo soc i tu ets / I'M & YOU'RE
També / TOO /tttúu/

03. Pronunciació
D'ella / HER  /hhhée/ (no jerrr)

04. Vocabulari - Països
Ell / HE /hhhii/
Ella / SHE /shii/
Home / MAN /mannn/
Dona / WOMAN /uúmannn/
Noia / GIRL /guéel/
Noi / BOY /bói/
Casat-a / MARRIED /màriiddd/
Solter-a / SINGLE /ssíngal/

05. Expressions bàsiques
Quina hora és? / WHAT'S THE TIME? /uótsss dza tàimmm/
Són les... en punt / IT'S... O'CLOCK /itsss...oú klock/
Són les... i mitja / IT'S... THIRTY /itsss...zéetii/

06. Error comú
Més preguntes:
Què és això? / WHAT'S THIS?
Què és allò? / WHAT'S THAT?
És això...? / IS THIS...?
És allò...? / IS THAT...?

07. Números
30 THIRTY 
40 FORTY
50 FIFTY
60 SIXTY
70 SEVENTY
80 EIGHTY
90 NINETY

13 THIRTEEN /zeetínnn/
14 FOURTEEN /footínnn/
15 FIFTEEN /fiftínnn/
16 SIXTEEN /sikstínnn/
17 SEVENTEEN /sévvventínnn/
18 EIGHTEEN /éitínnn/
19 NINETEEN /nàintínnn/


3 de gener de 2021

Anglès 003

01. Uns substantius per començar
El llibre / THE BOOK
La flor / THE FLOWER
El nord / THE NORTH
El sud / THE SOUTH
L'est / THE EAST
L'oest / THE WEST
El centre / THE CENTRE

02. Gramàtica

THE /dzàa/ 

Preguntes amb els punts cardinals:
IS LONDON IN ENGLAND OR WALES?

On és...? / WHERE'S...?

Adjectius:
Un llibre gran / A BIG BOOK
Un riu llarg / A LONG RIVER
Un gos petit / A SMALL DOG
Els adjectius són igual en singular que en plural:
Deu llargs rius / TEN LOGN RIVERS

03. Pronunciació
Europa / EUROPE  /iúrappp/ (no europe)

04. Vocabulari - Països
País / COUNTRY
Ciutat / CITY
Poble / TOWN
Riu / RIVER
Carrer / STREET
Autopista / MOTORWAY (B) o HIGHWAY (A)
Poble petit / VILLAGE

05. Expressions bàsiques
D'on ets? / WHERE ARE YOU FROM? /uéraiú frommm/
Soc de... / I'M FROM... /aimmm frommm/
Ets de...? / ARE YOU FROM...? /àaa_iu frommm/

06. Error comú
IS BILBAO IN THE NORTH OF SPAIN? / Bilbao is in the north of Spain?

07. Números
1 ONE / uàannn/
2 TWO /túu/
3 THREE /zrii/
4 FOUR /fóo/
5 FIVE /fàivvv/
6 SIX /siks/
7 SEVEN /sévvvennn/
8 EIGHT /éittt/
9 NINE /nàinnn/
10 TEN /ten/
11 ELEVEN /elévvvennn/
12 TWUELVE /tuélvvv/
13 THIRTEEN /zeetínnn/
14 FOURTEEN /footínnn/
15 FIFTEEN /fiftínnn/
16 SIXTEEN /sikstínnn/
17 SEVENTEEN /sévvventínnn/
18 EIGHTEEN /éitínnn/
19 NINETEEN /nàintínnn/
20 TWENTY /twénti/

2 de gener de 2021

Anglès 002

01. Uns substantius per començar
Una finestra / A WINDOW
Una porta / A DOOR
Un rellotge (de polsera) / A WATCH
Un quadre / A PICTURE
Un rellotge (de paret) / A CLOCK
Una moneda / A COIN
Un anell / A RING
Un llapis / A PENCIL
Una habitació / A ROOM

02. Gramàtica

Això i allò / THIS & THAT 
Això és un bolígraf / THIS IS A PEN
Allò és una finestra / THAT'S A WINDOW

Preguntes amb THIS
Is this a book? No, it's not.
Is it a pen? No, it's not.
What is it? It's a chair.

Preguntes amb THAT
Is that a ring? No, it's not.
Is it a picture? No, it's not.
What is it? It's a watch.

En / dins de i on... IN & WHERE
Is Rome in France? No, it's not.
Is it in England? No, it's not.
Is it in Scotland? No, it's not.
Where is it? It's in Italy


03. Pronunciació
Spain  /ssspéinnn/ (no e-spein)

04. Vocabulari - Països
Espanya / SPAIN
Itàlia / ITALY
Alemanya / GERMANY
França / FRANCE
Rússia / RUSSIA
Gran Bretanya / GREAT BRITAIN
El Regne Unit / THE UNITED KINDOM
Estats Units / THE UNITED STATES

05. Expressions bàsiques
Estic bé, gràcies / I'M FINE, THANKS /aimmmfàinnn_zanksss/
Bé, gràcies / FINE, THANKS /fainnn_zanksss/
No molt / NOT MUCH /notttmàach/

06. Error comú
IS PARIS IN FRANCE? / Paris is in Fance?

07. Números
11 ELEVEN /elévvvennn/
12 TWUELVE /tuélvvv/
13 THIRTEEN /zeetínnn/
14 FOURTEEN /footínnn/
15 FIFTEEN /fiftínnn/
16 SIXTEEN /sikstínnn/
17 SEVENTEEN /sévvventínnn/
18 EIGHTEEN /éitínnn/
19 NINETEEN /nàintínnn/
20 TWENTY /twénti/

1 de gener de 2021

Aprendre anglès

Cada dia de cada mes aprendrem una lliçó. A mesura que les memoritzem, les substituirem per noves lliçons. Recomano utilitzar l'app To Do, una eina excel·lent que ens recordarà cada dia la lliçó que toca.

Anglès 001

01. Cinc substantius per començar
Un bolígraf / A PEN
Un llibre / A BOOK
Un telèfon / A PHONE
Una cadira / A CHAIR
Una taula / A TABLE

02. Gramàtica

L'afirmatiu: YES, IT IS
Si preguntem, ¿això és un bolígraf? respondrem "Sí, ho és" ... YES, IT IS

El negatiu: NO, IT'S NOT
Si preguntem, ¿això és un phone? respondrem "No, no ho és" ... NO, IT'S NOT
I tornarem a preguntar, ¿Què és? ... WHAT IS IT? respondrem és  IT'S A (el que sigui)

THIS IS / THIS ISN'T
Això és un llibre / THIS IS A BOOK
Això no és un barco / THIS ISN'T A SHIP

03. Pronunciació
This  /dzisss/ (no disss)

04. Mitjans de transport
cotxe / CAR
tren / TRAIN
avió / PLANE
autobús / BUS
bicicleta / BICYCLE
taxi / TAXI
barco / SHIP
moto / MOTORBIKE

05. Expressions bàsiques
Com estàs? / HOW ARE YOU? /hhhauàaa_iúu/
Què tal? / HOW'S IT GOING? /hhhàusssit_goúing/
Què hi ha? / WHAT'S UP? /úotsàap/

06. Error comú
IS THIS A...? / This is a...?

07. Números
1 ONE / uàannn/
2 TWO /túu/
3 THREE /zrii/
4 FOUR /fóo/
5 FIVE /fàivvv/
6 SIX /siks/
7 SEVEN /sévvvennn/
8 EIGHT /éittt/
9 NINE /nàinnn/
10 TEN /ten/