18 d’octubre de 2017

Connectors textuals

 1. Per introduir un tema o per situar-s'hi:

 • amb referència a
 • referent a
 • amb relació a
 • en relació amb
 • pel que fa a
 • quant a
 • sobre
 • respecte a/de
 • per a començar
2. Per continuar sobre un mateix tema o per afegir-hi elements:
 • a més, de més
 • oimés
 • a/de més a més
 • [i] encara / encara més
 • i fins i tot
 • així mateix
 • com també
 • així com
 • tot seguit
 • tot de sobte
3. Per expressar una causa:
 • a causa de/que; per causa de/que; de resultes de; arran de; com que
 • perquè; ja que; atès que; vist que; atès / atesa
 • gràcies a/que
 • per culpa de
 • per aquest motiu
 • pel fet que
 • per tal com
4. Per expressar una conseqüència:
 • així; així és que
 • així doncs
 • per tant
 • això fa que
 • [com] a conseqüència de
 • en conseqüència
 • consegüentment; per consegüent
 • cosa que; per la qual cosa
 • de manera que
 • en efecte
 • fins al punt que
 • per això; és per això que
 • per aquest fet
 • aleshores
5. Per expressar una finalitat:
 • a fi de (+ vb.inf.); a fi que
 • perquè (+ vb.inf.)
 • per a (+ nom); per (+ vb.inf.)
 • per tal de (+ vb.inf.); per tal que
 • a l'efecte de (+ vb.inf.)
 • amb l'objectiu de (+ vb.inf.)/que
 • amb la finalitat de (+ vb.inf.)/que
 • la finalitat del qual
6. Per expressar una condició o una excepció:
 • en el cas que/de
 • fora que; tret de/que
 • llevat de/que; posat que
 • sempre que
 • si; si de cas; si fa al cas
 • si és necessari
 • si fos el cas
 • si [molt] convé
 • si no és que
 • si per cas; si de cas
 • si s'escau
 • si escau
 • tenint en compte
7. Per indicar oposició o objecció: 
 • [això] no obstant; no obstant [això]
 • però
 • tanmateix
 • malgrat [que]; malgrat tot
 • així i tot; tot i així
 • al contrari; en/per contra
 • altrament
 • amb tot; amb tot i això; tot i això
 • ans [al contrari]
 • ara bé
 • de fet
 • de tota manera
 • en canvi
 • encara que; tot i [que]
 • si bé
8. Per marcar ordre:
 • d'una banda; de l'altra (d'una altra); d'altra banda
 • d'entrada; per començar
 • en primer lloc; primer; primerament
 • en segon lloc; segon; segonament
 • al final; en acabat; en darrer lloc/terme; en últim lloc/terme; per fi
 • tot seguit, de seguida
9. Per fer aclariments:
 • això és; ço és; o sigui
 • és a dir
 • a saber; és a saber
10. Per acabar:
 • finalment; per acabar
 • a tall de cloenda; per concloure; a manera de conclusió; en conclusió
 • així doncs
 • així les coses
 • al capdavall
 • comptat i debatut
 • consegüentment; en conseqüència
 • en definitiva; d'una manera definitiva
 • en suma
 • en darrer terme
 • en última instància
 • en resum; com a resum; resumint; a manera de resum; recapitulant; en síntesi


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies pel teu comentari.